یکی از مشکلات اساسی که ممکن است در هر مکانی به وجود بیاید، مسدود شدن و گرفتگی چاه است. تنها راه حل چنین مشکلاتی تخلیه چاه است. تخلیه چاه یکی از اقدامات تخصصی است که باید توسط افراد مجرب، با تجربه و حرفه ای انجام شود.

تخلیه چاه با استفاده از تانکرهای مختلفی صورت می گیرد؛ این تانکرها عبارتند از تانکر مکنده، آبکش و لجنکش. هر کدام از این تانکرها فعالیتی تخصصی را به انجام می رسانند. متخصصان تخلیه چاه با توجه به نوع گرفتگی مناسب ترین دستگاه را انتخاب کرده و اقدامات مربوط به تخلیه چاه را به انجام می رسانند. 

 

 

شرح خدمات قیمت واحد(تومان)