.

شرح خدمات قیمت واحد(تومان)
رنگ ابرو بدون مواد 12,000 تومان
براشینگ موی کوتاه ومتوسط بدون مواد 50,000 تومان
براشینگ موی بلند بدون مواد 60,000 تومان
رنگ موی کوتاه بدون مواد 60,000 تومان
رنگ موی متوسط بدون مواد 85,000 تومان
رنگ موی بلند بدون مواد 100,000 تومان
دکلره کردن موی بلند بدون مواد 240,000 تومان
دکلره کردن موی متوسط بدون مواد 180,000 تومان
دکلره کردن موی کوتاه بدون مواد 120,000 تومان
مش موی کوتاه بدون مواد 120,000 تومان
مش موی متوسط بدون مواد 145,000 تومان
مش موی بلند بدون مواد 180,000 تومان